Blog

Innovation: Accessing the next billion

Address: ‘Innovation: Accessing the next billion’ Sir Andrew Philip Witty, CEO, GlaxoSmithKline